Home » รักแรกแต่ปางบรรพ์ by รุ่งแก้ว
รักแรกแต่ปางบรรพ์ รุ่งแก้ว

รักแรกแต่ปางบรรพ์

รุ่งแก้ว

Published December 22nd 2013
ISBN :
Kindle Edition
641 pages
Enter the sum

 About the Book 

เจานางอมราเสดจสูหริวงศนครเพือเปนพระมเหสีของพอขุนผูผานเมือง แตแลวสิงทีไมคาดฝันไดเกิดขึน เมือพอเจาทีฆายุ พอเจาผูครองเมืองธารปุระไดรับขาว พระองคทำการฉุดคราเจานาง เพือหยังเชิงศึกกับเมืองทีพระองคเขาพระทัยวาเอาใจออกหาง ทวาเจานางผูมีฐานันดรตองเปนพระมเหสีMoreเจ้านางอมราเสด็จสู่หริวงศ์นครเพื่อเป็นพระมเหสีของพ่อขุนผู้ผ่านเมือง แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้น เมื่อพ่อเจ้าทีฆายุ พ่อเจ้าผู้ครองเมืองธารปุระได้รับข่าว พระองค์ทำการฉุดคร่าเจ้านาง เพื่อหยั่งเชิงศึกกับเมืองที่พระองค์เข้าพระทัยว่าเอาใจออกห่าง ทว่าเจ้านางผู้มีฐานันดรต้องเป็นพระมเหสี แต่ถูกลดชั้นต่ำลงเป็นเพียงสตรีที่ถูกฉุดไปย่ำยีเท่านั้น พระนางมิอาจยินยอมให้โดนทำลายเกียรติของสตรีสูงศักดิ์โดยง่าย จึงหมายมั่นว่าพ่อเจ้าทีฆายุต้องชดใช้ต่อการกระทำของพระองค์“ข้าจักจำวันนี้จนตายทีฆายุ ข้าจะไม่มีวันลืม” เจ้านางตรัสเรียบเย็นฝืนพระทัยที่เจ็บร้าวยืนหยัดพ่อเจ้าทีฆายุได้ชมโฉมเต็มพ$